+
Şərhlər

Çoxbucaqlılar


Sözü "çoxbucaqlı"Yunan sözündən gəlir"qaqaş", yəni çox tərəflərin və ya açıların olması deməkdir. Həndəsə, çoxbucaqlı qapalı çoxbucaqlı bir xətt ilə bağlanmış düz bir fiqurdur.

Çoxbucaqlı təsnifat

Çoxbucaqlıların adları onları təsnif etmək üçün istifadə etdiyimiz meyarlardan asılıdır. Bucaqlar və ya tərəflərin sayından istifadə etsək, aşağıdakı nomenklatura var:

SIDLARIN SAYI
(YA YAXŞI)
POLYGON ADI
TƏCİLİ
ANGLES SONU
TƏCİLİ
SIDLARIN SAYI
3üçbucaqüçtərəfli
4dördküncdörd tərəfli
5beşbucaqpentalater
6altıbucaqlıhektal
7heptagonheptalateral
8səkkizbucaqlıoktolater
9eneagonenealátero
10dekagonon tərəfli
11boşluqundecalátero
12dodecagondodecalátero
15beşbucaqpentadecalátero
20icosagonicosalateral
Sonrakı Məzmunlar: Səth Ölçmələri