+
Şərhlər

Çağırış 23


Kitabın neçə səhifəsi var?

Çətinlik səviyyəsi:

Bir kitabın səhifələrini ilk səhifədən ardıcıl olaraq nömrələmək üçün 852 rəqəm istifadə olunur. Kitabın neçə səhifəsi var?