+
Şərhlər

Çağırış 10 Cavab


Kitabın neçə səhifəsi var?

Kitabın səhifələrinin sayı N olduğundan, bizdə:

N / 5 = (N / 3) -16

(N / 5) - (N / 3) = -16

(3N-5N) / 15 = -16

3N-5N = -16 * 15

-2N = -240

N = 120

Kitabın 120 səhifəsi var!

Bəyanata qayıt