Məlumat

Çağırışa cavab 136


Boş meydanların məhsulu

Bu sadəcə toplama işində problemdir. Birinci və ikinci sətir arasındakı fərq üçüncü sətri əmələ gətirir.

593238
- 377856
___________

215382

Boş kvadratları tutan nömrələrin məhsulu:

2.2 = 4.

Açıqlamaya qayıt